โฮมเพจ   /  การบดการจ้างงาน

การบดการจ้างงาน

กระทรวงแรงงาน

แจ้งการจ้างและสิ้นสุดการจ้างแรงงาน อายุ 15-18 ปี แจ้งข้อมูลฝึกอบรม และผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อหารือกฎหมายแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน …

๓ ข้อหารือกฎหมายแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare) ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประกอบการถมดินบดอัดแน่น

4.1 การบดอัดบริเวณโดยทั่วไป ผู้รับจ้างเหมาจะต้องใช้รถบดชนิดและคุณภาพที่ ... อัด และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เราเป็นนายจ้างต้องจ่ายชดเชยยังไง?

ระยะเวลาที่ต้องจ่ายชดเชยนานเท่าไหร่? # จ่ายเป็นค่าหยุดงานตามที่ใบรับรองแพทย์ระบุ สูงสุดไม่เกิน 1 ปี. เช่น หมอให้หยุด 15 วัน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

8 ลงโทษพนักงาน ทำงานสาย ขาดงาน ลาป่วยบ่อย …

2. ประกาศให้พนักงานทราบว่า การขาด ลา มาสาย มีผลต่อการขึ้นเงินเดือน และโบนัส หากขาดงานเกินกี่วัน มาสายเกินกี่ครั้ง จะไม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา 117 หรือในกรณีที่มี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โยธาไทย Downloads: งานถมดินบดอัดแน่น งานขุดดิน การระเบิดหิน และการ…

คู่มือการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง อาคารสาธารณสุข 4.0; โครงการพัฒนาปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดและทฤษฎีเกยี่วข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ

ส่วนที่6 แนวคิดเกี่ยวกบัการส่งเสริมการจ้างงานผูสู้งอายุ ... vนิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทาลงโดยชอบดว้ยกฎหมายและด้วยใจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานทางด ้านช่างให้เป็นไปตามข ้อสังเกตของ

รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร ็ว 3.จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหต ุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบอกเลิกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย

1. การบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่งอาจจะแบ่งเป็น 2 หลักๆ คือ. ในกรณีนี้จะหมายถึงพนักงานกระทำความผิดอาญาต่อกฎหมาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทดสอบเพื่อการจ้างงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย …

การทดสอบเพื่อการจ้างงาน(Employment Testing) เป็นความพยายามที่จะให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้สมัคร ตลอดจนถึงทัศนคติและบุคลิกภาพ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพสัดุพ.ศ. 2535 …

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูงภาครัฐประจาปี 2559 หัวข้อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐ:กรณีศึกษาการจัดซื้อจัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อหารือกฎหมายแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน …

เวลาท างานค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้าง หรือการท างาน ฯลฯ ๓.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ... างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเนื้อหาประกอบด วย ความรู เบื้องต นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ... - ส่งผลทดสอบการบดอัดดิน Compaction Test, Field Density Test ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ Tambon …

รีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบด าเนินการแก้ไข หรือไม่ปฏิบัติภายใน 3 (สาม) วัน ตามที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

10 ส.ค. เลิกจ้างอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมายและมีความเป็นธรรม

การบอกเลิกจ้างพนักงานเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจไม่น้อยสำหรับนายจ้าง โดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างเช่นที่เกิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การถมดิน หรือ ถมที่ดินควรทำอย่างไร ?

หาก มีการคุมงานรับเหมาถมดินที่ดี ตามวิธีในข้อ 1 และข้อ 4 แล้วดินที่ถมที่ดินจะไม่ยุบมาก ไม่ต้องมาปรับระดับที่หลังอีกที ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจ้างแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ขอความรู้หน่อยค่าาา

สวัสดีค่ะ สมาชิก pantip ทุกท่าน อยากขะสอบถามเรื่องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว คือ จขกท.พึ่งเปลี่ยนงานและได้เข้ามาทำงานกับบริษัทที่รับแรงงานต่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรรู้

การทำสัญญาการจ้างงาน. สัญญาการจ้างงาน ตาม กฎหมายแรงงาน คือ สัญญาการตกลงว่าจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งการตกลง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถมดิน,รับเหมาถมที่, รับเหมาถมดิน

กรณีทำสัญญา "รับจ้างถมดิน" ไม่ว่าจะแยกค่าดินและค่าบดอัดออกจากกันหรือไม่ ถือเป็นการให้บริการ อยู่ในบังคับตที่ต้องถูกหัก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง …

การจัดซื้อจัดจ้าง 7. งานจ้างที่ปรึกษา 8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 11.

รายละเอียดเพิ่มเติม

๒ ๔.๒ …

๔.๒ กําหนดห้ามผู้จ้างงานบอกเลิกการจ้างในกรณีที่งานที่รับไปทําที่บ้านยังไม่แล้วเสร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัญญาการจ้างงาน ตัวอย่าง

สัญญาการจ้างงาน สัญญานี้ท าขึ้นเมื่อวันที่ เดือน ค.ศ. ระหว่าง このは、 10 10 2020 に เจ้าของบริษัท / ร้าน (English or Thai) Bangkok Co.,Ltd.

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการจ ัดทํารายละ

งานพัสดุกองกลาง สํานักงานอธ ิการบด ี ... "งานจ้างที่ปรึกษา" หมายความว่า งานจ้างบริการจากบ ุคคลธรรมดาหร ือนิติบุคคลเพ ื่อเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าหลัก

งานรับ-ส่งหนังสือ และงานสารบรรณ : 0 2232 1227 อีเมล : [email protected]. แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์. สายด่วน 1506. แผนที่กระทรวงแรงงาน. Login

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e …

การจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (unified communication) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจ้างงาน

การจ้างงาน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาคีสองฝ่าย ซึ่งปกติอาศัย สัญญา ซึ่งมีการจ่ายสินจ้างสำหรับงาน โดยภาคีฝ่ายหนึ่งซึ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างงาน - แบบฟอร์มเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้. สัญญาจ้างแรงงานโดยการทำงานที่บ้าน (Work from Home) บันทึกข้อตกลง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจ้างแรงงานเด็ก – athiwatLawyer

มาตรา 45 ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้างให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้. (1) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดซื้อจัดจ้าง "วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ebidding)"

จัดท าร่างขอบเขตงาน 3. การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง ... วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศร่างเอกสาร เกิน 500,00 – 5,000,000 บาท รับฟังความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๒

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ค านวณตามสูตรดังนี้ ... นั้นๆ และมีข้อก าหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือสัญญาจ้างงาน ก่อนเซ็นต้องดูอะไรบ้าง

หลาย ๆ บริษัทรวมถึงนายจ้างแม้ว่าจะมีการตกลงจ้างงานกันแบบปากเปล่าแล้ว แต่ก็มีหลาย ๆ ครั้งที่พอใกล้จะถึงวันที่จะเริ่มงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Form WP. 46 หนังสือรับรองการจ้าง

หนังสือรับรองการจ้าง EMPLOYMENT CERTIFICATION 1. ข้อมูลนายจ้าง Particulars of employer 1.1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เขียน Job Description (คำบรรยายลักษณะงาน) อย่างไรให้ดีและเคลียร์

Job Description ที่ดีนั้นไม่ควรเกิดจากการเขียนโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ควรเกิดจากการร่วมมือกันเขียนรายละเอียดร่วมกัน ทั้งในส่วนของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม